©2018

Todd Richardson              1977

Todd Richardson              1977

Anxious Sound

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013

Littleton

Littleton

35mm

35mm

Paris

Paris

Pere Lachaise

Pere Lachaise

Versailles

Versailles

Manhattan

Manhattan

Cinque Terre

Cinque Terre

Florence

Florence

Portland

Portland

Watertown

Watertown

San Francisco

San Francisco

York

York

Kittery

Kittery

Brooklyn

Brooklyn

Spencer

Spencer

London

London

San Diego

San Diego

Rome

Rome

Venice

Venice

Polaroid

Polaroid