Todd Richardson

Anxious Sound

Anxious Sound — AOTY

Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson